Behandelovereenkomst

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

 

· De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC

  Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

 

· De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 

· De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders

  kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de

  cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op    de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of

 onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde

(be)handelingen verrichten.

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te

  plaatsen.

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen

  naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te

  hebben.

 

· Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 

· Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij

  deze eenzijdig beëindigen.

 

· Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de

  overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut

  een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC

  Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig

  heeft beëindigd.

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding

  van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de

  overeenkomst voortzet.

 

· De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven

  verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen

  sluiten.